Πολιτική ποιότητας

Η Avedo Safety S.A. έχοντας τη γνώση και την εμπειρία αναφορικά με την Εμπορία Μέσων Ατομικής Προστασίας & Ασφάλειας Προσωπικού, μπορεί και πρωτοστατεί στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (Διεύθυνση, Προσωπικό, Συνεργάτες, Προμηθευτές αλλά κυρίως των Πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω,η Διοίκηση της Avedo Safety S.A.:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό,καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες.Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.
  • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα.
  • Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Παρακολουθεί και ανασκοπεί συχνά, όλους τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Avedo Safety S.A. ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ποιότητα σε κάθε συναλλαγή της.